Iedereen heeft talent

Middels het project Iedereen heeft Talent krijgen kinderen een advies over de sport die bij hen past en wordt het bewegingsonderwijs op scholen verbeterd. Het initiatief kan gezien worden als een volgsysteem. Kinderen krijgen gedurende vier jaar (groep 1 tot en met 4) een gevarieerd sportprogramma op school aangeboden. Alle grondvormen van bewegen en alle sportdomeinen passeren de revue in de lessen.

Via metingen is na vier jaar een goede indicatie te geven van de sterke en de minder sterke ‘sport-punten’ van een kind waardoor een gedegen en afgewogen 'sport-advies' kan worden gegeven. Zodoende komen kinderen bij een sport terecht die hun daadwerkelijk ligt en zij dus plezier houden in de sport. Daardoor wordt voorkomen dat kinderen vroegtijdig afhaken, kan er gericht gewerkt worden aan motorische achterstanden en gaat talent niet verloren.

Er bestaat reeds een sporttalentherkenningssysteem, maar het initiatief van Flik-Flak gaat een paar stappen verder. Talentherkenning is slechts een van de kernactiviteiten binnen het project.

Doel project

Een kwalitatief hoogstaand bewegingsprogramma voor de groepen 1 t/m 4 van alle basisscholen in ’s-Hertogenbosch. Dat is het doel van het project Iedereen heeft Talent. Hierdoor krijgen kinderen de gelegenheid om hun basisvaardigheden ten aanzien van sport te ontwikkelen, bovendien kunnen eventuele achterstanden/beperkingen worden opgespoord en zo mogelijk worden opgeheven. Alle kinderen krijgen aan het einde van groep 4 een sportadvies ten aanzien van de verschillende sportdomeinen, zo mogelijk richting een specifieke sport. Het advies is gebaseerd op hun sterkere en zwakkere kanten.

Subdoelstellingen

  • meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs, aansluitend op de huidige Bossche methode die door het bureau Sport en Bewegen wordt toegepast en uitgevoerd
  • het (mede) opzetten van een leerlingvolgsysteem voor het vak lichamelijke oefening voor de onderbouw van het basisonderwijs
  • het opzetten van een (top)talent herkenningssysteem voor kinderen uit het basisonderwijs
  • het opzetten van een multidisciplinair team van specialistische (para)medici en bewegingsdeskundigen van verschillende organisaties die op verzoek van scholen, ouders en sportverenigingen mogelijkheden voor verdere talentontwikkeling in kaart brengen en hiertoe handreikingen aanbieden. Dit team richt zich op zowel leerlingen met een vermoedelijke motorische achterstand als op leerlingen met een potentieel talent voor topsport (Projectvoorstel ‘Iedereen heeft Talent’, januari 2010

Missie

Missie ‘Iedereen heeft Talent’; De mogelijkheid creëren om kwaliteiten op het gebied van sport van kinderen naar boven te brengen die tevens inzicht verschaffen in de sportgebieden die aansluiten bij de persoonlijke eigenschappen van het kind. Hierdoor wordt de slagingskans van kinderen in de sport vergroot, zodat sport langdurig met succes kan worden beoefend. Resultaat daarvan is dat sport een positieve bijdrage levert aan de algehele zelfontwikkeling van kinderen en de kans op succes en plezier in sport wordt vergroot.

Flik-Flak heeft in dit project de samenwerking gezocht met de Rijksuniversiteit in Groningen omdat zij de experts op het gebied van kinderen en sport in huis hebben.

Als u vragen heeft over dit project, kunt u contact opnemen met:
info@flik-flak.nl
Voor meer informatie: